I. KANGURKI

MARZEC I KWIECIEŃ W GRUPIE KANGURKÓW

MARZEC 2019

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
• Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;
• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;
• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.


Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;
• Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;
• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;
• Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.


Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
• Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
• Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.
KWIECIEŃ 2019


Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
• Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
•Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.Krąg tematyczny: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
• Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
• Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
• Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.Krąg tematyczny: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
• Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;
• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;
• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;
• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.


Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Utrwalenie pojęcia para;
• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;
• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie

Przedszkolowo.pl logo