I. KANGURKI

CZERWIEC W GRUPIE KANGURKÓW

Kręgi tematyczne:
-Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
-Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
-Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
-Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola  podstawowe czynności;
• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;
• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego  egzotycznego;
• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
• Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.
• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;
• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;
• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji  mówienie o swoich marzeniach;
• Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.Przedszkolowo.pl logo