I. ŻABKI

PAŹDZIERNIK U ŻABEK

KRĘGI TEMATYCZNE:
1. PREZENTY OD PANI JESIENI
Cele ogólne
Obszar fizyczny
• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
Obszar emocjonalny
• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
Obszar społeczny
• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
Obszar poznawczy
• rozwijanie mowy i myślenia
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
• rozwijanie umiejętności liczenia
• rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni

2. JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

Cele ogólne
Obszar fizyczny
• doskonalenie umiejętności dbania o higienę
• wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
• budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad
Obszar emocjonalny
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób
• kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
Obszar społeczny
• uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
• kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
• rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
Obszar poznawczy
• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
• doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy
• usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych
• rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów
• rozwijanie mowy i myślenia

3. KAŻDY Z NAS JEST INNY

Cele ogólne
Obszar fizyczny
• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
• rozwijanie sprawności manualnej
Obszar emocjonalny
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi
Obszar społeczny
• budowanie pozytywnych relacji w grupie
• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
Obszar poznawczy
• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
• rozwijanie mowy
• rozwijanie umiejętności wokalnych

4. KIEDY MAMY DZIEŃ A KIEDY NOC

Cele ogólne
Obszar fizyczny
• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
Obszar emocjonalny
• odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
• dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
Obszar społeczny
• współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw
• okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
Obszar poznawczy
• rozwijanie mowy i myślenia
• wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
• odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie
• przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie
Przedszkolowo.pl logo