II. TYGRYSKI

MARZEC I KWIECIEŃ W GRUPIE TYGRYSKÓW

Marzec 2019
-Czy to siostra, czy to brat kolorowy z nimi świat
-Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
-Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór
-Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.
• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.
• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.
• Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.
• Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
• Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.
• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).
• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
• Przygotowanie do nauki pisania  usprawnianie współpracy ręki i oka.
• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.


Kwiecień 2019


-Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
-Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
-Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
-Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
• Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.
• Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
• Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
• Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
• Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
• Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
• Przygotowanie do nauki pisania  kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.
• Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.
• Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.
• Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.
• Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.
• Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.
• Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).
• Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
• Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
• Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).
• Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
• Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
• Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
• Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.
Przedszkolowo.pl logo