II. TYGRYSKI

CZERWIEC W GRUPIE TYGRYSKÓW

Kręgi tematyczne:
-Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
-Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
-Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
-Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
• Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
• Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
• Odczytywanie symboli na mapie i globusie.
• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
• Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
• Rozwijanie intuicji geometrycznej.
• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
• Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).
• Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
• Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.
• Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
• Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
• Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
• Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.
• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.
Przedszkolowo.pl logo