III. TYGRYSKI

GRUDZIEŃ U TYGRYSKÓW

Krąg tematyczny: Moja rodzina

Cele ogólne

Obszar fizyczny
wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych

Obszar społeczny
nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)

Obszar emocjonalny
kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar poznawczy
wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
poznanie obrazu graficznego liczby 8
doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach
rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia

Krąg tematyczny: Jak być dobrym dla innych?

Cele ogólne

Obszar fizyczny

kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
rozwijanie sprawności ruchowej (motoryka duża, motoryka mała)
rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka)

Obszar społeczny
kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach

Obszar emocjonalny
rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)
kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie

Obszar poznawczy
tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach
wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem
utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom
poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
wdrażanie do czytania globalnego

Krąg tematyczny: Boże Narodzenie

Cele ogólne

Obszar fizyczny
rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych

Obszar emocjonalny
rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi
wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób
wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka
rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt
poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania
kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy

Obszar społeczny
kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy
doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce
poznanie znaków mniejszości i większości
utrwalenie poznanych liter
wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
wdrażanie do czytania globalnego
kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszyPrzedszkolowo.pl logo