III. TYGRYSKI

PAŹDZIERNIK U TYGRYSKÓW

Krąg tematyczny: Taniec jesiennych kolorów

Cele ogólne:

Obszar fizyczny
-kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
-zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
-wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji

Obszar emocjonalny
-rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
-kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych

Obszar społeczny
-rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć
-wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
-wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

Obszar poznawczy
-kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
-kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń
-doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
-wdrażanie do globalnego czytania
-rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
-kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie -elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
-poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”
-poznanie obrazu graficznego liczby „2”
-doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia

Ćwiczenia poranne – zestaw „Tańczące kolory jesieni”

Zabawy ruchowe
„Jesienny wiaterek” ‒ zabawa z elementami marszu i skłonów bocznych
„Kolorowy zawrót głowy” – zabawa z elementami podskoku, biegu i obrotu
„Taniec liści na wietrze” – zabawa z elementami wymachów rąk
„Taniec z wachlarzem” – zabawa bieżna

Ćwiczenia gimnastyczne
Zestaw VIII
Zestaw IX

Krąg tematyczny: Książka kucharska prosto z natury

Cele ogólne

Obszar fizyczny
-wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
-wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
-wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
-wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
-rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)

Obszar emocjonalny
-doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
-wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny
-rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
-doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
-budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar poznawczy
-rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzania
kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
-kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców
-bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych
-doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
-doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
-kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
-poznanie obrazu graficznego liczby „3”
doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3
-rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt
-kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i -klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

Ćwiczenia poranne – zestaw „Kasztanowo-owocowo”
Zabawy ruchowe
„Sałatka warzywna” – zabawa orientacyjno-porządkowa
„Podaj jabłko” ‒ zabawa z elementami przysiadu, koordynacji ruchowej i orientacji kierunkowej
„Owocowa dyskoteka” – zabawa z elementami podskoku i obrotu
„Warzywa kolorowe, smaczne i zdrowe” ‒ zabawa orientacyjno-porządkowa

Ćwiczenia gimnastyczne
Zestaw X
Zestaw XI

Krąg tematyczny: Jak dbamy o nasze zdrowie?

Cele ogólne:

Obszar fizyczny
-kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
-poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia
-rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny

Obszar emocjonalny
-rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
-rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności

Obszar społeczny
-wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie

Obszar poznawczy
-wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
-doskonalenie percepcji słuchowej
-poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
-rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci
-konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji
-poznanie obrazu graficznego liczby „4”

Ćwiczenia poranne – zestaw „Jesienna zbiórka”

Zabawy ruchowe
„Słońce, wiatr, burza, deszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa
„Hop i bęc” – zabawa doskonaląca percepcję słuchową z elementem ruchu
„Dwa niedźwiadki” – zabawa ruchowa, utrwalająca nazwy dni tygodnia

Ćwiczenia gimnastyczne
Zestaw XII
Zestaw XIII

Krąg tematyczny: Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

Cele ogólne

Obszar fizyczny
-kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń
-kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
-Obszar społeczny
-rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
-rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych
-kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
-wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy
-poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”
-podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
-poznanie obrazu graficznego liczby „5”
-doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
-rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)
-układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiękowych

Ćwiczenia poranne – zestaw „Leśna gimnastyka”

Zabawy ruchowe
„Omiń mrowisko” – zabawa ruchowo-rytmiczna
„Stary niedźwiedź” – tradycyjna zabawa ruchowa z elementem śpiewu
„Pada deszcz, wieje wiatr, płynie woda” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa z elementem ćwiczeń manualnych

Ćwiczenia gimnastyczne
Zestaw XIV
Zestaw XV


Przedszkolowo.pl logo