II.KANGURKI

WRZESIEŃ W GRUPIE KANGURKÓW

Krąg tematyczny: Przyjaciele w przedszkolu

Cele ogólne
Obszar fizyczny
wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
Obszar emocjonalny
kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny
wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupy
wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

Obszar poznawczy
wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
wdrażanie do uważnego słuchania

Krąg tematyczny: Jesteśmy bezpieczni

Cele ogólne

Obszar fizyczny
aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny
wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

Obszar społeczny
kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad zabawy w grupie
kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

Obszar poznawczy
kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, pomiędzy, nad, pod)

Krąg tematyczny: Razem się bawimy

Cele ogólne

Obszar fizyczny
wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania
wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych
wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny
wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych
kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

Obszar społeczny
kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)
wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

Obszar poznawczy
aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
wdrażanie do uważnego słuchania
kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

Krąg tematyczny: Różni ludzie – to my

Cele ogólne

Obszar fizyczny
wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach
wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny
kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

Obszar społeczny
budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych
budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)

Obszar poznawczy
rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych
kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”
poznanie obrazu graficznego liczby „1”
Przedszkolowo.pl logo