II.KANGURKI

GRUDZIEŃ

1.Nasze rodziny

Cele ogólne

Obszar fizyczny
kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach
aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami
rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej przez zabawy ruchowe
wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek

Obszar emocjonalny
doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
wyrażanie swoich emocji i uczuć stosownie do sytuacji
kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach
wdrażanie do kulturalnego komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań (oczekiwania wobec prezentu)

Obszar społeczny
wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom
wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny

Obszar poznawczy
wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych
rozbudzanie zainteresowania światem liter
wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek”
kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
poznanie obrazu graficznego głoski „d” – litery „D”, „d”
wdrażanie do globalnego czytania
wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby
zapoznanie z graficznym zapisem liczby „8”
wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–8
kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”


Co to znaczy być dobrym?

Cele ogólne

Obszar fizyczny
aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy)

Obszar emocjonalny
doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

Obszar społeczny
doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

Obszar poznawczy
wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych
rozbudzanie zainteresowania światem liter
wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
poznanie obrazu graficznego głoski „y” – litery „y”, „Y”
rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć)
wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych


BOŻE NARODZENIE

Cele ogólne

Obszar fizyczny
aktywne uczestnictwo w zabawach naśladowczych
aktywny udział w drobnych pracach porządkowych w sali przedszkolnej (jako element przygotowania do świąt)

Obszar emocjonalny
kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
kształtowanie umiejętności przyjmowania prezentów i dzielenia się z innymi,
kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka

Obszar społeczny
kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu
kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy
poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy potraw, zwyczajów i czynności związanych z Bożym Narodzeniem
doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem lub według samodzielnie ustalonego kryterium
nauka wybranych fragmentów kolęd
kształtowanie nawyku śpiewania podczas wykonywania prac plastycznych, porządkowych itp.
Przedszkolowo.pl logo