MOJA MAŁA OJCZYZNA - WODZISŁAW ŚLĄSKI

,,Moja mała ojczyzna - Wodzisław Śląski''
Miejski program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.


Cele szczegółowe:

1. Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.
2. Poznanie historii miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Popularyzacja legend związanych z naszym miastem.
4. Poznanie dziejów wodzisławskiego herbu.
5. Poznanie i popularyzacja instytucji kulturalnych działających w mieście.
6. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury.
7. Dostrzeganie odrębności kultury i sztuki regionu.
8. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.
9. Kultywowanie gwary, tradycji i zwyczajów regionalnych.

Przedszkola

1. Spotkania z folklorem – tradycyjne zabawy, stroje, tańce prezentowane przez zespół Vladislavia na terenie placówek przedszkolnych.
2. Zajęcia plastyczne związane z wodzisławskim herbem i legendami podsumowane konkursem plastycznym „Herb Wodzisławia Śląskiego w oczach najmłodszych”.
3. Upowszechnienie i realizacja programu własnego: „Moja mała ojczyzna – Wodzisław Śląski”.
4. Zapoznanie z zabytkami i atrakcjami turystycznymi miasta poprzez udział w zajęciach muzealnych, spacerach po mieście i okolicy, wizytach w ważnych instytucjach, ośrodkach kultury.
5. Wystawa fotograficzna ”Wodzisław Śląski – moje miasto”.
6. Udział w plenerze malarskim „Wodzisław Śląski - w oczach dzieci”.
7. Tworzenie zakładki na stronach internetowych przedszkoli dotyczących realizacji programu.
8. Prezentacje multimedialne przedstawiające realizację miejskiego programu w poszczególnych placówkach.
9. Podsumowanie wiadomości w formie udziału w „Przedszkolnej grze miejskiej.
Wystawa fotograficzna “WODZISŁAW ŚLĄSKI – MOJE MIASTO”

Zachęcamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w wystawie fotograficznej „WODZISŁAW ŚLĄSKI –MOJE MIASTO”. Każda rodzina często spaceruje po naszym pięknym mieście oraz jego okolicach podziwiając zabytki, nowe inwestycje i odkrywając ciekawe, a nieraz wyjątkowe miejsca. Wystarczy zrobić ciekawe zdjęcia z takich rodzinnych wypraw i dostarczyć je do przedszkola. Serdecznie zapraszamy.
Regulamin Wystawy Fotograficznej ”Wodzisław Śląski – moje miasto”

I. Przepisy ogólne.

1. Organizatorem wystawy są wodzisławskie przedszkola.
2. Głównym celem wystawy jest poznanie i popularyzacja miasta i jego zabytków, a także rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.
3. Tematem wystawy jest ukazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.
4. Wystawa organizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców wszystkich wodzisławskich przedszkoli.
5. Termin nadsyłania prac na wystawę: od września 2016r. do lutego 2017 r.
6. Nadesłanie prac na wystawę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Przepisy dotyczące prac.

1. Fotografie należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
2. Fotografie należy dostarczyć w postaci odbitek o dowolnym formacie. Nie jest dopuszczalne dostarczenie/wysyłanie prac wyłącznie w postaci elektronicznej.
3. Każda praca musi zostać opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:
– miesiąc, w którym zrobiono zdjęcie,
– opis (tytuł pracy),
– imię, nazwisko oraz wiek dziecka,
– imię, nazwisko rodzica/opiekuna.
4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w wystawie.
5. Każde przedszkole zobligowane jest w miesiącu kwietniu do zorganizowania wystawy zdjęć najciekawsze zdjęcia będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola, Facebook’u.
6. Najciekawsze 3 zdjęcia wybrane w poszczególnych placówkach, zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w pierwszej połowie maja 2017 r.Bajka o moim mieście

Spytałam wczoraj moją córeczkę, o czym usłyszeć chce bajeczkę,
ona zaś cicho mnie poprosiła, bym nową bajkę wymyśliła,
by się w niej goście zjawili nowi, w świat przygód z nami wejść gotowi:
”I niech ta bajka, mamo kochana, opowie o czymś dobrze mi znanym .”
I oto niespodziewanie, przy nocnym stoliku,
pojawił się krasnal w zielonym kaftaniku,
bacznie rozejrzał się wokoło i oczkiem mrugnął do nas wesoło:
”O czymś dobrze znanym ma się snuć bajeczka?
To jasne! O Wodzisławiu Śląskim, kochanym, naszym miasteczku.
Jestem starym skrzatem, lat mam tysiąc, może więcej
ale Wodzisław Śląski kocham szczerze, mocno, najgoręcej.
Opowiem wam o tym, jak nocą, staromiejskie kamieniczki,
kołyszą się w rytm księżycowej muzyczki.
Jak skrzypią o historii zamku schody stare
a wtóruje im dzwonnica na kościele farnym.
A gdy już mnie bardzo zmęczy taki spacer nocny,
prowadzi mnie promień księżyca radosny,
prosto do Muzeum, gdzie – rzecz bardzo ciekawa,
braci mych i kuzynów była bogata wystawa.
A ileż uśmiechów i ile radości
sprawili zwiedzającym ci niezwykli goście...
Krasnoludki, trolle, skrzaty z różnych stron przybyły
i miastu memu czarodziejskie życzenia złożyły:
By Wodzisław Śląski, co zasłynął taką gościnnością,
cieszył się mieszkańców swych wielką miłością,
by w nim zakwitły piękne kwiaty, na skwerów posłaniu,
by bez kwiatka nie chodził żaden Wodzisławianin,
i by te kwiaty jak motyle, co były poczwarką
ozdobiły wszystkie Wodzisławia zakamarki.”
Gdy opowieść swą zakończył gość nasz, krasnal mały,
cichy wody szum ogarnął nasz pokoik cały.
Rybka złota, co w baśni trzy życzenia spełniała
teraz opowieść snuć zaczęła mej córeczce małej.

Zniknęła złota rybka, a córka rzekła: „Mamo,
gdy do przedszkola pójdę z Tobą jutro rano
opowiem o wszystkim, co usłyszałam,
o tajemnicach, które poznałam
i razem z dziećmi przyjmiemy hasło:
”WODZISŁAW ŚLĄSKI TO NASZE KOCHANE MIASTO!”


Konkurs plastyczny
„Herb Wodzisławia Śląskiego w oczach najmłodszych.”

Regulamin konkursu:
Organizator konkursu: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Cele konkursu:
1. Promocja miasta Wodzisław Śląski;
2. Rozbudzanie i pielęgnowanie lokalnego patriotyzmu,
3. Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań historią regionu,
4 Doskonalenie u dzieci naturalnej potrzeby rejestracji obrazów za pomocą dowolnych technik plastycznych;
5. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji pozawerbalnej.

Założenia konkursowe:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli z terenu miasta Wodzisław Śląski, w następujących kategoriach wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach.
3. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice plastycznej na papierze technicznym w formacie A-4.
4. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg podanego wzoru:
Imię, nazwisko dziecka:
Wiek:
Nazwa przedszkola:
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko opiekuna:
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu i Miasta Wodzisław Śląski.
6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom.
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.


Ocena prac konkursowych:
1. Każde z przedszkoli może przesłać na konkurs maksymalnie po 2 prace z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa.
2. Prace powinny być dostarczone w zbiorczej kopercie.
3. Prace należy składać do 15 listopada 2016 r. na adres Publiczne Przedszkole nr 6 w Wodzisławiu Śląskim.
4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.
5. Jury pod uwagę weźmie:
- umiejętność doboru kolorów,
- stopień trudności wykonania,
- jakość wykonania: rzeczywistość elementów, estetykę, samodzielność.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Wodzisław Śląski.
3. Osoby wyróżnione zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.
4. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta.


Plener malarski - ,, Wodzisław Śląski - w oczach dzieci "

Regulamin pleneru malarskiego” WODZISŁAW ŚLĄSKI 2017”
Organizator: Wydział Edukacji w Wodzisławiu Śląskim pod patronatem Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego

Współorganizator : PP nr 19

Cele pleneru :
- ukazanie piękna i różnorodności przyrody, zabytków, architektury i życia mieszkańców Wodzisławia Śląskiego;
- popularyzacja sztuki malarskiej;
- rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci;
- integracja społeczności przedszkolnych poszczególnych dzielnic miasta;
- wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni;
- promocja miasta;
- odkrycie i promocja talentów plastycznych.

Miejsce i czas pleneru:
Miejsce: dzielnice Wodzisławia Śląskiego
Rynek- PP nr 1, PP nr 3, PP nr 5, PP nr 6,
Os.XXX-lecia , os. Piastów i RPR " Trzy wzgórza"- PP nr 15, PP nr 16, PP nr 18, PP nr 19,
Jedłownik- PP nr 2, PP nr 4;
Kokoszyce- PP nr 13;
Zawada- PP nr 14
Wilchy-PP nr 8, PP nr 9
Radlin-PP nr 11, PP nr 12

Termin: maj 2017 – wykonanie prac plenerowych
01.06.2017- 09.06.2017 – składanie prac w PP nr 19

Każda praca musi zostać opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:
- nazwa placówki
- opis (tytuł pracy),
-imię, nazwisko oraz wiek dziecka,
- imię, nazwisko opiekuna.

Organizacja pleneru
Plener ma zasięg miejski. W plenerze biorą udział dzieci 5-6 letnie ze wszystkich wodzisławskich przedszkoli w dogodnym dla siebie terminie. W czerwcu zostanie zorganizowana wystawa najciekawszych prac w Urzędzie Miasta[ Bibliotece Miejskiej? WCK?]. Na wystawę z każdej placówki można przesłać 4 prace. Prace powinny być wykonane dowolną techniką malarską (farby, pastele, kredki, ołówek) w formacie A4 (A3). Podczas trwania pleneru należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz koleżeńskiej współpracy.

Postanowienia ogólne
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.

Realizacja zadań Miejskiego programu edukacji regionalnej: „ Mała ojczyzna” w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Wrzesień 2016 – Styczeń 2017Wodzisław Śląski – moje miasto (położenie geograficzne, historia):
1. Spacer wirtualny, wycieczka po Starym mieście – Tygryski
2. „ Ja, ty i środowisko” - blok tematyczny- Kangurki
3.Spacer po moim mieście i wizyta a Muzeum Miejskim – Kocurki.
4. „ Park jesienią” – wycieczka do parku miejskiego, zapoznanie z ciekawymi miejscami i historią parku – Tygryski.
5. Pogadanki, oglądanie zdjęć, widokówek i albumów z Wodzisławia Śl. , praca z mapą Polski, spacery po starówce i parku miejskim – wszystkie grupy.
6. „Święto Niepodległości” -poznanie historii walk o niepodległość Śląska, zapalenie zniczy pod pomnikiem Powstańców- wszystkie grupy.
7. „Historia miasta” - wycieczka do muzeum grupy Kangurków.- zajęcie otwarte
8. „ O pomocnym skarbniku” - czyli jak i po co wydobywamy węgiel” - zajęcie otwarte dla rodziców w grupie Tygrysków.
9. „ Skąd się bierze węgiel” - blok tematyczny w grupie Kangurków.
10. „ Barbórka” - poznanie strojów śląskich i górniczych oraz tradycji barbórkowych – Kocurki

„Herb mojego miasta” – poznanie historii wodzisławskiego herbu zakończone konkursem plastycznym:
1.”Herb mojej miejscowości” zapoznanie z herbem miasta, jego historią i elementami - zajęcia plastyczne – Tygryski.
2.” Heraldyka, czyli co to jest herb i historia herbu wodzisławskiego”- wycieczka do muzeum grupy Kocurków.
3. „Herb mojego miasta” - prezentacja herbu i wykonanie herbu przez Kangurki.
4. „Herb naszego miasta „ - konkurs plastyczny w grupie Kocurków.
5. Oglądanie albumów,zdjęć widokówek i prezentacji multimedialnych z herbem Wodzisławia Śląskiego.
6. Udział w miejskim konkursie plastycznym „ Herb w oczach dziecka.” -Grupa Tygrysków i Kocurków.

Śląskie Gody – poznanie bożonarodzeniowych tradycji oraz wykonanie tradycyjnych ozdób świątecznych:
1.Lekcja muzealna w przedszkolu – grupa Tygrysków i Kocurków.
2. „Spotkanie kolędowe z rodzicami”- kultywowanie tradycji składania życzeń, dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania – grupa Kangurków.
3. „ Jasełka” - przedstawienie dla rodziców z elementami gwary śląskiej – Tygryski.
4. „ Jasełka” - przedstawienie dla rodziców z udziałem „ Ślązaczki” w Betlejem- Kocurki.
5. Świąteczne ozdoby- dawne ozdoby na Śląsku- prezentacja multimedialna, wykonanie koszyczków i łańcuchów z papieru- Kocurki.
6. ” Wigilia w przedszkolu” - poznanie tradycyjnych śląskich potraw świątecznych, wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i uroczyste spożywanie posiłku – całe przedszkole.
7. „ Noworoczne kolędowanie” - udział w jasełkach przygotowanych przez uczniów klasy III SP Nr 1 w Wodzisławiu Śl.

Legendy związane z przeszłością naszego miasta:
1. „ Legendy wodzisławskie” - wizyta w muzeum miejskim grupy Kocurków.
2. „ Z jakiej to legendy” -praca plastyczna – grupa Kocurków

Spotkania z folklorem – Vladislavia oraz Śląskie pieśniczki i tańce:
1. „ Barbórka” - poznanie strojów śląskich i górniczych oraz tradycji barbórkowych – przyśpiewek i tańców śląskich – Kocurki.
2. „Dzień babci i Dziadka” - przedstawienie dla seniorów z
tańcami i strojami śląskimi – Tygryski.
3. „ Dzień Babci i Dziadka” - występ dla seniorów rodu, prezentacja tradycyjnych tańców i zabaw – Kangurki.

Kulturalny Wodzisław – poznajemy instytucje związane z kulturą oraz praca zawodowa mieszkańców Wodzisławia Śląskiego:
1. „ Pomagam” - spotkanie z ratownikiem medycznym, poznanie elementów I pomocy – grupa Tygrysków i Kocurków.
2. „Ostrożnie” - poznanie pracy strażników miejskich, poznanie nr alarmowych, poznanie osób i miejsc w Wodzisławiu , w których można otrzymać pomoc -Kocurki
3. „ Spotkanie z ratownikiem medycznym” - poznanie miejsc w Wodzisławiu, gdzie można otrzymać pomoc, poznanie nr alarmowych -Kangurki
4. Wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki – poznanie roli biblioteki w życiu mieszkańców Wodzisławia.
5. „W epoce dinozaurów” - wycieczka do muzeum – Kocurki.
6. „ Era dinozaurów” - wizyta w muzeum miejskim – grupa Tygrysków.
7 „ Kopciuszek” - udział w przedstawieniu dla dzieci w Bibliotece miejskiej, zwiedzanie biblioteki i poznanie jej roli w życiu mieszkańców.

Przedszkolowo.pl logo